اعتیاد را ترک نکنید!درمان کنید!

لژيون آقاي حبيب الله رسولي (همسفران)

هفته ايجنت و مرزبان

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.6.6 با حضور تعداد 24 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا مصطفي و با دستور جلسه هفته ايجنت و مرزبان  آغاز شد.

در اين جلسه استاد مطالبي را بيان نمودند پس از آن اعضاء لژيون در خصوص موضوع جلسه مشارکت نمودند که خلاصه آن به شرح زير است :

1- از مهمترين وظايف ايجنت و مرزبان حفظ و نگهباني از قوانين و حرمت هاي کنگره 60 است  .

2- قوانين ضامن بقاي هر تشکيلاتي هستند بنابراين بر همه فرض است که نسبت به اجراي دقيق آن ها همت نمايند .

3- هريک ازما خود به نوعي مرزبان کنگره هستيم و بايد از حرمت ها و قوانين آن حراست نماييم .

 جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 22:44  توسط محمد  | 

بخش دوم سي دي گره مسئوليت

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون پارک در تاريخ 1393.6.4 با حضور تعداد 18 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي آقا محمدو با دستور جلسه بخش دوم سي دي گره مسئوليت آغاز گرديد :

در این جلسه آقا عطا بخش دوم مطالب سي دي گره مسئوليت را ارايه نمودند که خلاصه مطالب آن در بخش هاي بعدي ارايه مي شود.

پس از آن هريک از حاضرين در خصوص مطالب سي دي برداشت ها ، نظرات و تجارب خود را بيان را ارايه کردند .

جلسه در ساعت 17.35  با دعاي کنگره 60  پايان يافت .     

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور 1393ساعت 23:35  توسط محمد  | 

قضاوت و جهالت

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.05.30 با حضور تعداد 19 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا صمد و با دستور جلسه قضاوت و جهالت  آغاز شد.

در اين جلسه پس از صحبت کوتاهي از سوي استاد اعضاء لژيون در خصوص موضوع جلسه يعني قضاوت و جهالت مطالبي بيان نمودند که خلاصه آن به شرح زير است :

1- اصلي ترين عامل قضاوت هاي نامربوط جهالت فرد قضاوت کننده است .

2- اگر بدانيم که گاهي با قضاوت هاي نابجاي خود باعث چه صدماتي در ديگران مي شويم قضاوت نمي کنيم .

3- قضاوت آنجا صورت مي پذيرد که ما خود را از ديگران بهتر مي دانيم و خطاهاي خود را نمي بينيم بلکه خود را مبري از هرگونه اشتباهي مي بينيم .

4- اغلب قضاوت هاي ما در مورد ديگران بر اساس ظاهر است و تقريبا در همه موارد هم اشتباه است .

5- براي اينکه قضاوت نکنيم بايد به خود القاء کنيم که اساسا چه ضرورتي دارد در مورد ديگران قضاوت کنيم

 

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مرداد 1393ساعت 20:1  توسط محمد  | 

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.05.23 با حضور تعداد 19نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا حبيب الله آغاز شد.

در اين جلسه استاد مواردي را در رابطه با نظم و انضباط و تکاليف رهجوها بيان نمودند :

 

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت . 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مرداد 1393ساعت 23:30  توسط محمد  | 

يک نکته

درخت و مسافر

  مسافری خسته كه از راهی دور می آمد به درختی رسيد و تصميم گرفت كه در سايه آن قدری اسـتراحت كند،

غافـل از اين كه آن درخت جـادويی بود، درختی كه می توانست آن چه كه بر دل او می گذرد را برآورده سازد...! 

وقتی مسافر روی زمين سخت نشست با خودش فكر كرد چه خوب می شد اگـر تختخواب نـرمی در آن جا بود

 و او می تـوانست قـدری روی آن بيارامد.

فـوراً تختي كه آرزويـش را كرده بود در كنـارش پديـدار شـد !!!

مسافر با خود گفت: چقدر گـرسـنه هستم. كاش غذای لذيـذی داشتم... 

ناگهان ميـزی مملو از غذاهای رنگارنگ و دلپذيـر در برابرش آشـكار شد.

پس مـرد با خوشحالي خورد و نوشيد... 

بعـد از سیر شدن ، كمی سـرش گيج رفت و پلـک هايش به خاطـر خستگی و غذايی كه خورده بود سنگين شدند.

خودش را روی آن تخت رهـا كرد و در حالـی كه به اتفـاق های شـگفت انگيـز آن روز عجيب فكـر می كرد با خودش گفت

قدری ميخوابم. ولی اگر يک ببر گرسنه از اين جا بگـذرد چه؟ 

و ناگهان ببـری ظاهـر شـد و او را دريد... 

هر يك از ما در درون خود درختی جادويی داريم كه منتظر سفارش هايی از جانب ماست. 

ولي بايد حواسـمان باشد،  چون اين درخت افكار منفی، ترس ها، و نگرانی ها را نيز تحقق میبخشد. 

بنابراين مراقب آنچه كه به آن می انديشيم باشيم...

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 17:51  توسط محمد  | 

بخش دوم نقض فرمان

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 1393.04.31 با حضور تعداد 17 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله  آغاز گرديد :

در این جلسه آقا حبيب الله بخش دوم مطالب سي دي نقض فرمان را ارايه نمودند که خلاصه مطالب ارايه شده به شرح زير است :

1- انسان بايستي با تاسي از فرمان الهي همواره از اصل تغافل و چشم پوشي ديگران استفاده کند يعني عيوب ديگران را نبيند .

2- در کنگره 60 محبت خود يک وادي است آنهم مهمترين وادي ، ما از اين وادي مي آموزيم که بايستي به ديگران محبت کرد اما محبت بدون انتظار و توقع .

3- خداوند بزرگ بسيار رحمان و رحيم است اگر هم جايي از جهنم صحبتي مي شود بيشتر نقش انذار دهنده دارد نه خشم و غضب .

4-  افرادي که از وادي محبت دور هستند زندگي را به خودشان و ديگران سخت مي کنند .

5- نکته ديگر اينکه هرچه يک فرد بيشتر در تاريکي ها وارد شود زماني که از تاريکي به سمت روشنايي و نور باز ميگردد لذت او از روشنايي بيشتر است البته اين به آن معنا نيست که ما براي لذت بردن بيشتر خودمان را در تاريکي ها وارد کنيم و تاريکي را تجربه کنيم بلکه منظور اينست که اگر يک فردي به هردليل تاريکي را تجربه کرد لذت او از روشنايي بيشتر خواهد بود .

6- آزمايش هاي الهي براي تکامل ما است خداوند مي فرمايد چه بسا چيزهايي که به ظاهر براي انسان ناخوشايند است ولي در آن خير و برکت براي انسان وجود دارد .

7- توبه يعني برگشت به نقطه صفر اگر فردي به جهت منفي برود و متوجه اشتباه خودش بشود توبه کردن يعني برگشتن او به نقطه اي که حرکت به سمت منفي را از آنجا شروع کرده است .

8- نکته ديگر اينکه ما نبايد خودمان را از ديگران بالاتر و برتر بدانيم و ديگران را ضعيف فرض کنيم بلکه بايد خودمان را از ديگران پايين تر بدانيم

پس از آن هريک از حاضرين در اين خصوص مطالبي را ارايه کردند .

جلسه در ساعت 17.45  پايان يافت .                   

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 23:20  توسط محمد  | 

وادي يازدهم

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.04.26 با حضور تعداد 20 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا محمدرضا  و با دستور جلسه وادي يازدهم  آغاز شد.

 

با شروع جلسه استاد از اعضاء لژيون خواستند تا نظرات و تجارب خود را پيرامون وادي يازدهم بيان نمايند که اعضاء نيز مطالب با خلاصه زير ارايه نمودند :

1-  خروشندگي و جوشش نشان دهنده اين است که با تلاش و کوشش مي توان به مقصد و مقصود رسيد همچنان که رودهاي خروشان و چشمه هاي جوشان به بخر و اقيانوس مي رسند .

2-  هر فرد بايد همانند چشمه از خودش جوشش داشته باشد و نبايد منتظر اقدامي توسط ديگران باشد .

3- برداشت ديگر اينکه يک چشمه و رود براي رسيدن به دريا بايستي در مسير خود گياهان درختان و زمين هاي خشک را سيراب کند در مثال آن اينکه اگر نعمتي از سوي خداوند به ما داده شد نبايد آن را فقط براي خودمان نگه داريم بلکه بايد از منافع آن ديگران را هم بهره مند سازيم .

4- رکود مانع از رسيدن ما به هدف مي شود حرکت همانند رود خروشان و چشمه جوشان مقدمه رسيدن به هدف مي باشد .

 جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 22:15  توسط محمد  | 

نقض فرمان

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 93.04.24 با حضور تعداد 15 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله  آغاز گرديد :

در این جلسه آقا حبيب الله مطالب سي دي نقض فرمان را ارايه نمودند که خلاصه مطالب ارايه شده به شرح زير است :

1-   نقطه آغازين ورود به تاريکي ها شرک است .

2-  اگر نقض فرمان صورت پذيرد انسان گرفتار مي شود همچنان که اولين نقض فرمان توسط حضرت آدم موجب شد تا براي او گرفتاري ايجاد شود .

3- اگر همانند انسان هايي که در گرفتاري ها و آزمايش هاي متعدد خداوند صبر پيشه کنيم و مطيع خدا باشيم به جايگاه بالا مي رسيم .

4-  همه انسان هايي که در تاريکي ها هستند مشرک هستند انسان هاي مشرک تا از شرک دست بر ندارند در حهنم هستند و اگر قصد برگشت از شرک را داشته باشند ديگر به او مشرک نمي گويند .

5- اثر کلي شرک روي اختيار و انتخاب انسان است اگر انسان مشرک باشد در اختيار و انتخابش محدود مي شود .

6- عاملي که باعث مي شود انسان دچار شرک شود کسب قدرت است .

7- انسان نافرمان با نيروهاي منفي پيمان مي بندد .

8- ثروتي که انسان از راه نافرماني بدست مي آورد در حقيقت مال ما نيست و نمي توانيم در آن هرکاري خواستيم بکنيم و اگرهم بکنيم لذتي نخواهيم برد و نهايتش جهنم است .

پس از آن هريک از حاضرين در اين خصوص مطالبي را ارايه کردند .

مقرر شد در جلسه بعد بخش دوم مطالب اين سي دي  توسط آقا حبيب الله ارايه گردد .

جلسه در ساعت  17.40 پايان يافت                   

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 22:34  توسط محمد  | 

حرمت کنگره 60

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  93/4/19 با حضور تعداد 23 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله و با دستور جلسه حرمت کنگره 60  آغاز شد.

خلاصه رهنمودهاي استاد :

1-  فرزندان ما افراد تحت امر ما نيستند بلکه وظيفه ما هدايت و راهنمايي آنان است اين راهنمايي راه دارد و راه آن نصيحت کردن نيست امر و نهي کردن نيست وقتي امر و نهي مي کنيم و نصيحت مي کنيم که خود نوعي امر و نهي کردن است اگر فرد قبول نکند و اجراء نکند اولين کسي که صدمه مي خورد خود ما هستيم .

2-  راه درست هدايت و راهنمايي فرزندان آموزش دادن به آنها است ياد دادن امور به آنها است اين آموزش و هدايت و تعليم و تربيت توام با صبر است اصلاً امور تربيتي اموري زمان بر هستند و صبر شاه کليد امور تربيتي است .

3- اگر اين طرز تفکر را که بعضي از ما داريم که فرزندان ما تحت امر ما هستند را اصلاح نکنيم هرگز در راه اصلاح قرار نمي گيريم و هميشه موجب مي شويم تا هم زندگي به خودمان و هم به اطرافيان ما سخت بگذرد .

4- بعضي مي گويند چکار کنيم مجبوريم بسوزيم و بسازيم اين جمله درست نيست فرد باهوش و زيرک کسي است که حتي در سخت ترين شرايط زندگي نگذارد به خودش و خانواده اش سخت بگذرد .

در ادامه  اعضاء در خصوص محور جلسه نظرات خود را ارايه کردند .

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 22:31  توسط محمد  | 

نقض فرمان

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 93/4/17 با حضور تعداد 18 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي آقا عطا آغاز گرديد :

در این جلسه مقرر بود آقا حبيب الله مطالب سي دي نقض فرمان را ارايه نمايند که با توجه به عدم حضور ايشان به صورت خلاصه توسط آقا وحيد ارايه گرديد :

پس از آن هريک از حاضرين در اين خصوص مطالبي را ارايه کردند .

مقرر شد در جلسه بعد مطالب اين سي دي مجدداً توسط آقا حبيب الله ارايه گردد .

جلسه در ساعت 17.40  پايان يافت  .    

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت 22:24  توسط محمد  | 

مطالب قدیمی‌تر